LISTA EPISOADE 

EPISODUL 1——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 2——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 3——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 4——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 5——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 6——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 7——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 8——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 9——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 10——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 11——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 12——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

EPISODUL 13——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

FINALUL -EPISODUL 14——– SURSA 1 ——- SURSA 2———- SURSA 3

0Shares